הפרדה בכיתות כן אן לא?


הורים רבים מוצאים את עצמם מתלבטים בסוגיה האם להפריד בין ילדיהם התאומים בביה"ס  האם להביא לכך שילמדו יחד, בכיתות נפרדות או בבתי ספר שונים.  הדעות בסוגיה זו חלוקות  יש הממליצים להורים כי עליהם לנהוג לפי מה שהם רואים כטוב ביותר עבור ילדיהם, ויש כאלה הסבורים כי הפרדה הנה הדבר הטוב ביותר לשם האינדיבידואליזציה, פיתוח הנפרדות והזהות העצמאית, של כל תאום ותאום. האמת היא כנראה מורכבת יותר, ואין "מתכון" נכון להפרדה, ואין גם כללי הפרדה הנכונים לכל הזוגות.

אחד מהמחקרים בנושא, של Tully  ועמיתיה (2004), בחן את השפעת ההפרדה בין תאומים בכיתות הלימוד על התנהגותם, התקדמותם בביה"ס וכן על יכולות הקריאה שלהם, וזאת על סמך דיווחים של מורים בביה"ס. הילדים שהשתתפו במחקר נבדקו בגיל 5 ובגיל 6.5, כך שנוצרו 3 קבוצות מחקר  אלה שלא הופרדו (גם בגיל 5 וגם בגיל 6.5), אלה שהופרדו מוקדם (בגיל 5) ואלה שהופרדו מאוחר (בגיל 6). המחקר מצא כי תאומים שהופרדו בגיל מוקדם חוו באופן משמעותי יותר בעיות של "הפנמה" (חרדה, נסיגה חברתית ודיכאון), ביחס לתאומים שלא הופרדו, וכן נמצא כי תאומים שהופרדו מאוחר היו בעלי יותר בעיות חרדה, דיכאון ונסיגה ויכולות קריאה נמוכות יותר מאשר תאומים שלא הופרדו כלל. כן נמצא כי תאומים זהים סבלו בהקשר זה יותר מאשר תאומים שאינם זהים.
במחקר דומה ומאוחר יותר שנערך בהולנד ע"י Van Leeuwen ועמיתיו (2005) חקרו את הנושא ע"י שימוש בדיווחים של הורים ושל מורים כאחד, שמילאו שאלונים שונים ביחס להתנהגות התאומים, וכן ע"י שימוש בהישגי התאומים במבחן ארצי מסוים. במחקר האורך השתתפו תאומים בגילאים שונים, כששאלונים שונים מולאו לגבי כל תאום בגיל 3, 5, 7 ו- 12, ובכל גיל נשאלו ההורים האם התאומים לומדים יחד או שמא הופרדו. כך, נוצרו בכל קבוצת גיל שלוש קבוצות מחקר  תאומים שלמדו באותו בי"ס ובאותה כתה, באותו בי"ס ובכיתות שונות או בבתי"ס שונים.
תוצאות המחקר הראו כי רוב התאומים נמצאים באותה כתה בביה"ס, למרות שבשנים האחרונות חלה עלייה במס' התאומים שלומדים בכיתות נפרדות. נמצא כי בגיל 7 קיים הבדל בין תאומים שהופרדו לכאלה שלא הופרדו בממד של חרדה, נסיגה ודיכאון, כאשר תאומים שהיו בכיתות שונות מגיל 5 קיבלו ציונים גבוהים יותר בדיווח ההורים בממד זה וכן בממד של התנגדות ותוקפנות, מאשר תאומים שלא הופרדו. תאומים שהופרדו למשך כמעט כל תקופת לימודיהם קיבלו באופן כללי ציונים גבוהים במדדי החרדה, הנסיגה והדיכאון וכן במדדי התוקפנות וההתנגדות מאשר תאומים שלא הופרדו.

מעניין עם זאת לראות כי הבעיות מבחינת התוקפנות וההתנגדות היו קיימות גם לפני ההפרדה, והן ניבאו הפרדה בגיל 5. גם הבדלים בין התאומים עצמם בממד זה ניבאו הפרדה למשך כל תקופת לימודיהם, אך לא בגיל 5. מכאן שההחלטה להפריד תאומים בביה"ס מבוססת באופן חלקי על בעיות תוקפנות והתנגדות שיש לתאומים בגיל צעיר יותר, עוד קודם להפרדה

 (הערה: הנתונים המופיעים הם מיצוע הנתונים עבור תאומים זהים ולא זהים.
בעיות הפנמה= דכאון, חרדה, נסיגה; בעיות החצנה= תוקפנות, התנגדות)
כשלקחו בחשבון בעיות אלו, הרי שלהפרדה לא הייתה כל השפעה משמעותית על בעיות תוקפנות והתנגדות בגיל 7, וההבדלים בין תאומים שהופרדו ושלא הופרדו בגיל 7 בממד זה היו קיימים כבר לפני ההפרדה בגיל 5 כך שלהפרדה זו לא היה כל ע"מ על בעיות תוקפנות והתנגדות בגיל 7.

לגבי בעיות חרדה, דיכאון ונסיגה הרי שלתאומים שהופרדו בגיל 5 היו יותר בעיות בממד זה בגיל 7 מאשר תאומים שלא הופרדו, תוצאה שניתן לייחס בחלקה לבעיות שהיו קיימות במישור זה גם טרם ההפרדה, אך ייתכן שחלקה מושפע גם מההפרדה עצמה.
לגבי דיווחי האמהות בגיל 12, הרי שלאחר הורדת השפעת בעיות שונות שהיו קיימות כבר בגיל 3, נמצא כי אין כל הבדל בין תאומים שהופרדו ושלא הופרדו. כך, ההבדלים שנמצאו בגיל 12 בין תאומים שהופרדו או לא הופרדו למשך רוב תקופת לימודיהם הייתה קיימת כבר בגיל 3. הווה אומר, שלהפרדה למשך רוב תקופת הלימודים לא הייתה השפעה נוספת על התנהגות התאומים בגיל 12, ונראה כי להפרדה בגיל מוקדם הייתה רק השפעה קצרת טווח לבעיות דיכאון, חרדה ונסיגה בגיל 7.

מבחינת הישגים לימודיים לא נמצא כל הבדל בין תאומים שהופרדו בבתיה"ס ובין תאומים שלא הופרדו, כאשר תאומים שלמדו באותו בי"ס בכיתות שונות קיבלו הישגים מעט יותר גבוהים משתי הקבוצות האחרות.

כן לא נמצא כי תאומים זהים ולא זהים הגיבו באופן שונה להפרדה בגיל 7 או בגיל 12

 


כמובן שהמחקר לא לקח בחשבון את האופן בו התאומים רואים וחווים את ההפרדה, אך בכל מקרה ממחקר זה ניתן להסיק כי באשר לבעיות התנהגות בגיל 7 להפרדה אכן יש משמעות מסוימת, וההפרדה בביה"ס מובילה לבעיות דיכאון, חרדה ונסיגה.עם זאת, האפקטים וההשפעות קטנים יחסית, ובגיל 12 נעלמים לחלוטין. מכאן שע"ס המחקר אין ממש הבדל בין האם התאומים מופרדים או לא, ונראה כי ההמלצה להורים לעשות מה שסבורים כי הנו לטובת הילד עדיין נותרת בעינה.

לעיון נוסף:

Van Leeuwen, M., Van Den Berg, S. M., Van Beijsterveldt, T.C.E.M & Boomsma, D.I.. (2005). Effects of Twin Separation in Primary School. Twin Research and Human Genetics, 8(4), 384-391.

Tully, L.A., Moffitt, T.E., Caspi, A., Taylor, A., Kiernan, H. & Andreou, P. (2004). What effect does classroom separation have in twins' behavior, progress at school and reading abilities? Twin Reasearch, 7, 115-124

מאמרים בנושא